Recap on 12/18 Bella Protocol x Binance TR AMA with Co-Founder Yemu Xu

Segment 1

Could you please introduce yourself and Bella Protocol? Tell us a bit about the story of how you and the team founded it. Is there a story behind the name, BELLA?

Kendinizi ve Bella Protokolünü tanıtır mısınız? Bize biraz sizin ve ekibin onu nasıl kurduğunuzun hikayesinden bahsedin. BELLA isminin bir hikayesi var mı?

What drives BEL to enter the Turkish market with TRY trading pairs and further expand to the Turkish market? How do you comment about the importance of the fiat channels, especially the TRY channel?

BEL’i Türk pazarına TL ticaret çiftleri ile girmeye ve Türkiye pazarına daha da genişlemeye iten nedir? Fiat kanallarının, özellikle de TRY kanalının önemini nasıl yorumluyorsunuz?

Could you please share the major year-to-date milestones with us? (Tech, operational, biz partnership, etc.) And how does the progress add value to BEL tokens?

Yıldan bugüne önemli kilometre taşlarını bizimle paylaşır mısınız? (Teknik, operasyonel, biz ortaklığı vb.) Ve bu ilerlemeler BEL tokenlerine nasıl değer katıyor?

What’s the benefit of holding BEL, and where to earn rewards?

BEL sahibi olmanın faydası nedir ve nereden ödüller kazanılır?

What’s the current roadmap of Bella Protocol? What is waiting for Bella in the near future? Is there any special activity waiting for the Turkish community besides this AMA?

Bella Protokolünün mevcut yol haritası nedir? Yakın gelecekte Bella’yı neler bekliyor? Bu AMA dışında Türk toplumunu bekleyen özel bir aktivite var mı?

Segment 3: Community Questions

Though BEL has been in the market for a while, it has a volatile graphic. Some investors see it as a nice income opportunity, some as a risk. What would you like to say about this?

BEL token kısa zamandır piyasada olmasına rağmen volatile bir grafik çizdiği görülüyor. Bazı yatırımcılar bu durumu güzel bir getiri fırsatı olarak yorumlarken, bazıları bu durumu risk olarak görüyor. Siz bu konuda ne demek istersiniz?

In what kind of projects would you like to be in the future? Do you plan to be a means of payment for any company or activity?

İleride ne gibi projeler içerisinde olmayı düşünüyorsunuz? Herhangi bir firma yada etkinlikte ödeme birimi olarak anlaşmayı düşünüyor musunuz?

What is your first motto for your investors?

Bella Protocol olarak yatırımcılarınıza diyeceğiniz ilk slogan nedir?

What is the specific point that makes you different from other DeFi projects?

Diğer DeFi projelerinden farklı olduğunuzu düşündüğünüz en spesifik nokta nedir?

To spread the adoption of this project in mass, what are your plans for informing the community?

Daha fazla insanın projeyi kolayca anlamasını sağlamak için toplumu bilinçlendirme ve benimseme konusunda eğitmek ve artırmak için planlar nelerdir?

What makes you feel confident about the survival of your Bella Protocol in the near future? Do you take into account community feedback and demands while developing features of your project?

Yakın gelecekte Bella Protokolünüzün hayatta kalması konusunda sizi güvende hissettiren nedir? Projenizin özelliklerini geliştirirken topluluk geri bildirimlerini ve taleplerini dikkate alıyor musunuz?

If crypto is legalized as a payment tool in Turkey, will we be able to see Bel as a payment tool?

Kripto Türkiye’de ödeme aracı olarak yasallaşırsa, Bella’yı ödeme aracı olarak görebilecek miyiz?

How do you provide a “1-Click, zero gas fee” feature? How does Bella Protocol gain profits?

“1-Click, zero gas fee” bu avantajı nasıl sağlıyorsunuz? Bella Protocol nasıl gelir elde ediyor?

About Bella

--

--

A suite of DeFi products to bring your familiar mobile banking into crypto with just one-click.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bella Protocol

Bella Protocol

1.3K Followers

A suite of DeFi products to bring your familiar mobile banking into crypto with just one-click.